فهرست بستن

Month / تیر 1399

    Loading posts...
  • توسعه پایدار چیست؟

    تغذیه پایدار، گامی در مسیر توسعه پایدار ما در ساوا با تکیه بر تنوع غذایی و دانش غذایی در حوزه گردشگری و مواد غذایی و با اصل قرار دادن ایجاد توسعه پایدار در هر منطقه آغاز به کار کرده‌ایم. از این رو سعی داریم در این مجموعه مطالب، بیشتر از توسعه و تغذیه پایدار و…